Elkompaniet Svenska AB

Smakfulla kontor

Installation av realtidsinformation på Hyllie station

Byte av statisk och dynamisk trafikinformation på Alvesta station

Andreas utför installationskontroller

El-kompaniet utförde en totalentreprenad på Glasvasen

Här installerar vi en effektfull belysning på Jerntorget

Benny svetsar fiber åt Trafikverket

Installation av statisk och dynamisk trafikinformation på Malmö C

Montage av biljettautomat och trafikinformation på Triangeln

Henrik har fullt upp med arbetena inför det kommande bygget på Hornstekeln.

Vi hjälper Skanska och Skånetrafiken att bygga spårväg i Lund.

El-kompaniet firar 30 år!

Vi är ett medelstort El­‐Tele installationsföretag.

El-kompaniet Svenska AB kombinerar det medelstora företagets resurser med det lilla företagets flexibilitet och engagerande personal. Vi på El-kompaniet är behöriga både inom hög- och lågspänning samt har certifikat för allt arbete vi utför. El-kompaniet har som målsättning att skapa långsiktiga relationer och leverera arbete i tid med hög kvalitet. Kontakta oss gärna för vidare information.

 

Företagspolicy

– en vägvisare för ett bättre företag för våra medarbetare och kunder

I allt vi gör vill vi överträffa våra kunders förväntningar och erbjuda ett mervärde.
 Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att leverera detta.

På El-kompaniet Svenska AB pågår därför ett ständigt förbättringsarbete som ska utveckla vår verksamhet
 för att erbjuda säkra och hållbara lösningar för såväl våra medarbetare och kunder som miljön.
 Vi förbinder oss också att följa lagar och krav.
 Som ett led i detta arbete har vi definierat en företagspolicy.

Genom kontinuerlig kompetensutveckling inom arbetsmiljö, kvalitet, elsäkerhet, miljö samt andra för verksamheten relevanta områden kan våra medarbetare förverkliga vår företagspolicy.

Vår företagspolicy fastställer de grundläggande värderingarna för Arbetsmiljö, Medarbetare, Kvalitet, Säkerhet och Miljö som vi vill skall råda på El-kompaniet Svenska AB.
 De uppfyller kraven i ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.
 Vår företagspolicy är vår vägvisare för att bli ett bättre och säkrare företag för våra medarbetare och kunder.

Jonas Håkansson, VD
 2016-06-27
Arbetsmiljö och medarbetare
 Vi ska säkerställa att:
  • Allt arbete planeras och ordnas så att det ger förutsättningar för god hälsa och säkerhet.
   Samtliga involverade skall känna delaktighet och samverkan vid beslut och uppföljning.
  • Vi har en tydlig rollfördelning enligt organisationsplan och uppdragsbeskrivning.
   Tilldelade uppgifter framgår av rollbeskrivningar.
  • Elsäkerhetsledare skall alltid utses för den tid under ett uppdrag som sådan krävs.
   Detta gäller vid elarbeten där det föreligger risk för elektrisk fara.
  • Maskiner, fordon, redskap och andra tekniska hjälpmedel och anordningar skall vara i sådant skick att de erbjuder betryggande säkerhet. Detta gäller även all personlig skyddsutrustning.
  • Alla individer oavsett kön, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, religiös eller etnisk tillhörighet behandlas lika och känner en gemenskap inom företaget.
  • Arbetet skall vara förenligt med ett familjeliv.
  • Våra medarbetare är nöjda och känner sig trygga i sin arbetsmiljö.

 

Kvalitet och säkerhet
Vi ska säkerställa att:

  • Vi är lyhörda för våra medarbetares och kunders synpunkter och strävar efter att uppfylla deras respektive behov och överträffa deras förväntningar.
  • Samtliga anläggningar och installationer utformas och utförs säkra samt underhålls- och skötselvänliga.
  • Arbeten utförs av yrkeskunniga medarbetare med god erfarenhet och med relevant, uppdaterad och verifierad kunskap inom relevanta områden.
  • Utförda arbeten kontrolleras och dokumenteras enligt företagets instruktioner under hela uppdraget, såväl före som efter spänningssättning.
  • Använt materiel uppfyller kraven i gällande Elmateriel- och EMC-föreskrifter.
  • Allt elarbete skall utföras så att elanläggningen vid överlämnade uppfyller kraven på god elsäkerhetsteknisk praxis.
  • Fordon framförs på ett trafiksäkert sätt.
  • Lagar och regler samt kundkrav efterlevs

För våra riktlinjer kring GDPR och hur vi hanterar dina personuppgifter, klicka här.

 

Miljö
Vi ska säkerställa att:

  • Vi, i allt vi gör, åstadkommer så liten negativ miljöpåverkan som möjligt och därmed undviker att orsaka miljöföroreningar.
  • Vi i möjligaste mån föreslår energieffektiva lösningar samt väljer material och produkter som innebär ett bra miljöval och underlättar för återvinning.
  • Vi har en effektiv avfallshantering som inkluderar optimal källsortering.

 

Vi är certifierade inom ledningssystemet med kvalitet, miljö och arbetsmiljö: